top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Възкръсналият Божи Син

Актуализирано: 30.08.2023 г.

Като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.

А ето, стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. Изгледът му беше като блескавица и облеклото му бяло като сняг.

И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви.

А ангелът проговори, като каза на жените:


Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.

Няма Го тук, защото възкръсна, както и рече.

Елате и вижте мястото, където е лежал Господ.

Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите.

И ето, Той отива преди вас в Галилея. Там ще Го видите.

Ето, казах ви.


Светото евангелие от Матей 28:1-7


Някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, що бе станало.

И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари и рекоха:


Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.

И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа.


Те, прочее, взеха парите и постъпиха както бяха научени. И това, що те казаха, се разнесе между юдеите и продължава даже и до днес.

Светото евангелие от Матей 28:11-15

И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса.

Светото евангелие от Марко 16:9


Мария стоеше до гроба отвън и плачеше и така, като плачеше, надникна в гроба, и вижда два ангела в бели дрехи, седнали там, гдето бе лежало Исусовото тяло, един откъм главата и един откъм нозете.

И те ѝ казват:


Жено, защо плачеш?


Казва им:


Защото дигнали Господа мой и не знам где са Го положили.


Като рече това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не позна, че беше Исус.

Казва ѝ Исус:


Жено, защо плачеш? Кого търсиш?


Тя, като мислеше, че е градинарят, казва Му:


Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми где си Го положил и аз ще Го дигна.


Казва ѝ Исус:


Марийо!


Тя се обърна и Му рече на еврейски:


Равуни!, което значи Учителю!


Казва ѝ Исус:


Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братята Ми и кажи им:

Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.


Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа и че Той ѝ казал това.

Светото евангелие от Йоан 20:11-18


Но те, като чуха, че бил жив и че тя Го видяла, не повярваха.

Подир това се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, отивайки в село.

Светото евангелие от Марко 16:11-12


И ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко онова, що бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях, но очите им се удържаха да Го не познаят.

И рече им:


Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате?


И те се спряха натъжени. И един от тях, на име Клеопа, в отговор Му рече:


Само Ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни?


И рече им:


Кое?


А те му рекоха:


Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде, и как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха.

А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля.

И освен всичко това, вече е трети ден откак стана това.

При туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли отзарана на гроба и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив.

И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба, и намериха тъй както рекоха жените, а Него не видели.


И Той им рече:


О, несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците! Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си?


И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания.

И приближиха селото, в което отиваха. Той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те Го нудеха, казвайки:


Остани с нас, защото е привечер и денят вече е превалил.


И Той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха, а Той стана невидим за тях.

И рекоха помежду си:


Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?


И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, които и казаха:


Господ наистина възкръснал и се явил на Симона.


Те пък разправиха станалото по пътя, и как Го познаха, когато разчупваше хляба.

И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им:


Мир вам!


А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух.

И Той им рече:


Защо се смущавате?

И защо се пораждат такива мисли в сърцата ви?

Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият.

Попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам.


И като рече това, показа им ръцете и нозете Си.

Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече:


Имате ли тук нещо за ядене?


И дадоха Му част от печена риба и меден сок.

И взе, та яде пред тях. И рече им:


Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите.


Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И рече им:


Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим.


Светото евангелие от Лука 24:13-47


Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

Идете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.

Амин.

Светото евангелие от Матей 28:18-20

Апостол Петър свидетелства за възкръсналия Христос:


Израилтяни, послушайте тези думи:

Исус Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете, Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници, Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея...

Този Исус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.


Деяния на апостолите 2:22-24,32

Христос беше предаден за прегрешенията ни и беше възкресен за оправданието ни.

Посланието на апостол Павел към римляните 4:25


Христос, като беше възкресен от мъртвите, не умира вече.

Смъртта няма вече власт над Него. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги, а животът, който живее, живее го за Бога.

Посланието на апостол Павел към римляни 6:9-10


Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите...

Бог, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така че вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.

Първото послание на апостол Петър 1:3, 21

В Откровението, дадено на апостол Йоан, Господ Исус Христос заявява:


Аз съм първият и последният, и живият.

Бях мъртъв и ето живея до вечни векове, и имам ключовете на смъртта и на ада.


Откровение на Йоан 1:17-18


Христос затова умря и оживя – да господства и над мъртвите, и над живите.

Първото послание на апостол Павел към римляните 14:9


Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.

За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си.

Деяния на апостолите 10: 42-43


Исус ѝ рече:


Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее.


Светото евангелие от Йоан 11:25


Изгрев

Това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден.

Светото евангелие от Йоан 6:40

218 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page