top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Смиреният Божи Син

Актуализирано: 2.05

Научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце.

Господ Исус Христос

Светото евангелие от Матей 11:29

 

В какво се състои смирението на Божия Син?

Смирението на Божия Син се състои в това, че Той се роди като човек и то в бедно семейство, бе подчинен на Божия закон, понесе злочестията на този живот, Божия гняв и прокълнатата смърт на кръста, бе погребан и остана под властта на смъртта до третия ден.

 

Божият Син се отказа от всичко и прие образа на слуга

„В началото бе Словото и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог... И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“ Светото евангелие от Йоан 1:1, 14


„Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците.“ Посланието на апостол Павел към филипяните 2:6

 

Макар през цялата вечност да е Бог Син, Той благоволи, когато се изпълни определеното време, да стане Човешки Син, роден от жена в принизено положение.

„Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.“ Посланието на апостол Павел към галатяните 4:4-5


„Христос, като влиза в света, казва:

 „Жертва и принос не си поискал, но приготвил си Ми тяло. Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни. Тогава рекох: Ето дойдох (в свитъка на книгата е писано за Мене), да изпълня Твоята воля, о, Боже!“ Посланието към евреите  10:5-7

 

Божият Син живя безгрешен и изцяло покорен на Бог живот

„Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня.“ Светото евангелие от Матей 5:17


Защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил.“ Светото евангелие от Йоан 6:38


„Той се яви да носи греховете. В Него няма грях.“ Първото послание на апостол Йоан 3:5


„Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му.“ Първото послание на апостол Петър 2:22

 

Божият Син дойде, за да служи и да даде живота Си откуп за мнозина

 

И когато възлизаше Исус за Ерусалим, взе дванадесетте ученици насаме и по пътя им рече:

„Ето възлизаме за Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и книжници и те ще Го осъдят на смърт, и ще го предадат на езичниците, за да Му се поругаят, да Го бият и Го разпнат, и на третия ден ще бъде възкресен... Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.“ Светото евангелие от Матей 20:17-19, 28

 

Божият Син понесе най-страшни скърби в душата си

Преди да бъде предаден и осъден Исус отиде в Гетсиманската градина, за да се моли.

„Исус идва с тях на едно място, наречено Гетсимания и казва на учениците Си: „Седете тука, докато отида там да се помоля“.

И като взе със Себе Си Петра и двамата Заведееви сина, захвана да скърби и да тъгува. Тогава им казва:

Душата Ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете заедно с Мене“.

И като пристъпи малко напред, падна на лицето Си и се молеше, казвайки:

„Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша, не обаче както Аз искам, но както Ти искаш“.

Дохожда при учениците, намира ги заспали и казва на Петра:

„Как! Не можахте ли ни един час да бдите с Мене? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно“.

Пак отиде втори път и се моли, думайки: „Отче Мой, ако не е възможно да Ме отмине това без да го пия, нека бъде Твоята воля“.

И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натегнали. И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи.“ Светото евангелие от Матей 26:36-44


„И яви Му се ангел от небето и Го укрепяваше.

И като беше на мъка, молеше се по-усърдно и потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на земята.“ Светото евангелие от Лука 22:43-44

 

Божият Син беше предаден с целувката на приятел

„Тогава идва при учениците и казва им:

 „Още ли спите и почивате? Ето, часът наближи, когато Човешкият Син се предава в ръцете на грешници. Станете да вървим. Ето приближи се тоя, който Ме предава“.

И когато Той говореше, ето Юда, един от дванадесетте, дойде, и с него голямо множество с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини.

А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки:

„Когото целуна, Той е. Хванете Го.“

И веднага се приближи до Исуса и рече: „Здравей, Учителю!“

И Го целува.

А Исус му каза:

Приятелю, за каквото си дошъл, стори го.“ Светото евангелие от Матей 26:45-50


„Юдо, с целувка ли предаваш Човешкия Син?“

И тия, които бяха около Исуса, като видяха какво щеше да стане, рекоха: „Господи, да ударим ли с нож?“

И един от тях удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо.

А Исус проговори, казвайки:

„Оставете до тука“.

И допря се до ухото му и го изцели.“ Светото евангелие от Лука 22:48-51


„Тогава Исус му каза:

 „Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще загинат. Или мислиш, че не мога да се примоля на Отца Си, и Той би Ми изпратил още сега повече от дванадесет легиона ангели? Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва така да бъде?“.

В същия час рече Исус на народа:

„Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи да Ме уловите? Всеки ден седях и поучавах в храма и не Ме хванахте. Но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите писания.“

Тогава всички ученици Го оставиха и се разбягаха.“ Светото евангелие от Матей 26:52-56

 

Божият Син беше изоставен от учениците си

Преди да бъде предаден, Исус предупреди учениците си:

„Ето настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си и Мене да оставите сам, обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.“ Светото евангелие от Йоан 16:32


„Тогава Исус им казва:

„Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ, защото е писано: „Ще поразя пастира и овците на стадото ще се разпръснат“. А след като бъда възкресен, ще ви изпреваря в Галилея“.

А Петър в отговор Му рече:

„Ако и всички да се съблазнят в Тебе, аз никога няма да се съблазня.“

Исус му рече:

„Истина ти казвам, че тая нощ, преди да пее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене.“

Петър Му казва:

„Ако станеше нужда и да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе.“

Същото рекоха и всичките ученици.“ Светото евангелие от Матей 26:31-35


След като хванаха Исус „всички ученици Го оставиха и се разбягаха.

А тия, които бяха хванали Исуса, заведоха Го у първосвещеника Каиафа, гдето бяха събрани книжниците и старейшините.

А Петър вървеше подире Му издалеч до двора на първосвещеника и като влезе вътре, седна със служителите да види края.“ Светото евангелие от Матей 26:56-58


„И когато бяха наклали огън насред двора и бяха насядали около него, то и Петър седна между тях. И една слугиня, като го видя седнал до пламъка, вгледа се в него и рече:

„И тоя беше с Него.“

А той се отрече, казвайки:

„Жено, не Го познавам.“

След малко друг го видя и рече:

„И ти си от тях.“

 Но Петър рече:

„Човече, не съм.“

И като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше:

„Наистина и той беше с Него, защото е галилеянин.“

А Петър рече:

„Човече, не зная що казваш.“

И на часа, докато още говореше, един петел изпя. И Господ се обърна, та погледна Петър.

И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал:

„Преди да пропее петелът днес, ти три пъти ще се отречеш от Мене.“

И излезе вън, та плака горко.“ Светото евангелие от Лука 22:54-62

 

Божият Син беше несправедливо обвинен

„Главните свещеници и целият синедрион търсеха свидетелство против Исуса, за да Го умъртвят, но не намериха. Защото мнозина лъжесвидетелстваха против Него, но свидетелствата им не бяха съгласни. Сетне някои станаха и лъжесвидетелстваха против Него, като казаха:

„Ние Го чухме да казва: „Аз ще разруша тоя ръкотворен храм и за три дни ще съградя друг неръкотворен.“

Но и така свидетелствата им не бяха съгласни.

Тогава първосвещеникът се изправи насред и попита Исуса, казвайки:

„Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тия против Тебе?“

А Той мълчеше и не отговори нищо.

Първосвещеникът пак Го попита, като Му каза:

„Ти ли си Христос, Син на Благословения?“

А Исус рече:

Аз съм. И ще видите Човешкия Син, седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци.“

Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза:

„Каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството. Как ви се вижда?“

И те всички Го осъдиха, че се изложи на смъртно наказание.

И някои почнаха да Го заплюват, да Му закриват лицето, да Го блъскат и да Му казват: „Познай.“ И служителите, като Го хванаха, удряха Го с плесници.“ Светото евангелие от Марк 14:55-65

 

Божият Син беше презрян и отхвърлен от хората

„На сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците, и целият синедрион, незабавно се съвещаха, и като вързаха Исус, заведоха Го и Го предадоха на Пилат.

И Пилат Го попита:

„Ти Юдейският цар ли си?“

Той му отговори и рече:

„Ти казваш.“

Главните свещеници Го обвиняваха в много неща.

Пилат пак Го попита, казвайки:

„Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!“

Но Исус нищо вече не отговори, така щото Пилат се чудеше.

На всеки празник той им пускаше по един затворник, когото биха поискали.

В онова време имаше някой си на име Варава, затворен заедно с ония бунтовници, които във време на бунта бяха извършили убийство.

Народът се изкачи и почна да иска от Пилат да им направи каквото имаше обичай да прави.

Пилат в отговор им рече:

„Искате ли да ви пусна Юдейския цар?“ (понеже видя, че главните свещеници от завист Го бяха предали).

Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава.

Пилат пак в отговор им рече:

„Тогава какво да правя с Този, Когото наричате Юдейски цар?“

Те пак изкрещяха:

Разпни Го!“

Пилат им каза:

„Че какво зло е сторил?“

Но те много закрещяха:

Разпни Го!“

 Светото евангелие от Марк 15:1-14

 

Около 700 години по-рано пророк Исая предсказва:

Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо Го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.“ Исая 53:3-4

 

Божият Син беше бит заради нашите грехове

„Тогава Пилат взе Исус и го би.“ Светото евангелие от Йоан 19:1


„Войниците на управителя заведоха Исус в Преторията и събраха около Него цялата дружина. И като Го съблякоха, облякоха Го в червена мантия.

Сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му, и туриха тръст в десницата Му, и като коленичиха пред Него, ругаеха Му се, казвайки:

„Здравей, Царю Юдейски!“

Заплюваха Го и взеха тръста, и Го удряха по главата.“ Светото евангелие от Матей 27:27-30


Пророчеството на Исая:

„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце, отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Той беше угнетяван, но смири Себе Си, и не отвори устата Си, както агне водено на клане, и както овца, която пред стригачите си не издава глас, така Той не отвори устата Си." Исая 53:5-7


Апостол Петър пише:

Който, бидейки охулван, хула не отвръщаше. Като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо.“ Първото послание на апостол Петър 2:23

 

Божият Син беше несправедливо осъден на разпятие

 

„Пилат пак излезе вън и каза им:

„Ето, извеждам ви Го вън, за да познаете, че не намирам никаква вина в Него.“

Исус, прочее, излезе вън, носещ трънения венец и моравата дреха.

Пилат им казва:

„Ето човекът!“

Като Го видяха главните свещеници и служители извикаха, казвайки:

Разпни Го! Разпни Го!

Пилат им каза:

„Вземете Го вие и разпнете Го, защото аз не намирам вина в Него.“

 Юдеите му отговориха:

„Ние си имаме закон и по тоя закон Той трябва да умре, защото направи Себе Си Божий Син.

Пилат, като чу тая дума, още повече се уплаши. И пак влезе в преторията и каза на Исус:

„Ти от къде си?“

А Исус не му даде отговор.

Затова Пилат Му казва:

„На мене ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да Те пусна и имам власт да Те разпна?“

Исус му отговори:

Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не бе ти дадено от горе, затова, по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе.“

Поради това Пилат търсеше начин да Го пусне.

Юдеите, обаче, викаха, казвайки:

„Ако пуснеш Тогова, не си Кесарев приятел. Всеки, който прави себе си цар, е противник на Кесаря.“

 А Пилат, като чу тия думи, изведе Исус вън и седна на съдийския стол, на мястото, наречено Каменно настлание, а по еврейски Гавата.

Беше денят на приготовление за пасхата, около шестия час и той казва на юдеите: „Ето вашият цар!“

 А те извикаха:

„Махни Го! Махни! Разпни Го!“

 Пилат им казва:

„Вашият цар ли да разпна?“

Главните свещеници отговориха: „Нямаме друг цар освен Кесаря.“

Затова той им Го предаде да бъде разпнат.“ Светото евангелие от Йоан 19:4-16

 

Пророчеството на Исая:

Чрез угнетителен съд биде грабнат. А кой от Неговия род разсъждаваше, че биде отсечен отсред земята на живите поради престъплението на Моите люде, върху които трябваше да падне ударът?“ Исая 53:8

 

„Защото ерусалимските жители и техните началници, като не Го познаха, а без да разберат пророческите думи, които се прочитат всяка събота, изпълниха ги като Го осъдиха. Без да намерят в Него нещо достойно за смърт, пак изискаха от Пилата да бъде убит.“ Деяния на апостолите 13:27-28

 

Божият Син се молеше за убийците си

„И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците – единия отдясно Му, а другия отляво.

 А Исус каза:

Отче, прости им, защото не знаят какво правят“.

 И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях.

И людете стояха та гледаха. Още и началниците Го ругаеха, казвайки:

„Други е избавил, нека избави Себе Си, ако Този е Божият Христос, Неговият Избраник“.

Тоже и войниците Му се подиграваха, като се приближаваха и Му поднасяха оцет, и казваха:

„Ако си Юдейският Цар, избави Себе Си“.

А над Него имаше и надпис:

„Тоя е Юдейският Цар.“ Светото евангелие от Лука 23:33-38

 

Божият Син понесе Божия гняв и Божието наказание

Поемайки върху Себе Си нашите грехове, Исус изтърпява най-голямото наказание – отделянето Му от Бог Отец, с Когото е бил заедно през цялата вечност. На кръста Той понесе върху Себе Си Божия гняв вместо нас.

„Около деветия час Исус извика със силен глас:

„Или, Или, лама савахтани? Сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ Светото евангелие от Матей 27:46


Около 1 000 години преди разпятието на Христос цар Давид пророкува:

Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш, нито внимаваш на думите на охкането ми?

... А аз съм червей, а не човек, укоряван от човеците и презиран от людете. Всички, които ме гледат, ругаят ме. Отварят устните си, кимват с глава и казват: „Той упова на Господа, нека го избави. Нека го избави понеже има благоволение в него.“ Но Ти си, Който си ме извадил из утробата. Ти си ме научил да уповавам като бях на майчините си гърди. На Тебе бях оставен от рождението си. От утробата на майка ми, Ти си мой Бог. Да се не отдалечиш от мене, защото скръбта е близо, понеже няма помощник.

Много юнци ме обиколиха. Силни васански бикове ме окръжиха. Отвориха срещу мене устата си, като лъв, който граби и реве. Разлях се като вода и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък. Разтопява се всред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черепка и езикът ми прилепна за челюстите ми. Ти си ме свел в пръстта на смъртта. Защото кучета ме обиколиха. Тълпа от злодейци ме окръжи. Прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребие. Но Ти, Господи, да се не отдалечиш. Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш. Избави от меч душата ми, живота ми от силата на кучето. Избави ме от устата на лъва и от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал!“ Псалми 22:1, 6-21

 

Божият Син се смири до смърт на кръст

 

 „И като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.“ Посланието на апостол Павел към филипяните 2:7


Дървен кръст в небесата

„Исус извика със силен глас и рече:

 „Отче, в Твоите ръце предавам духа Си.

 И това като рече, издъхна.“ Светото евангелие от Лука 23:46


„Едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек (при все че е възможно да дръзне някой да умре за благия), но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.“ Посланието на апостол Павел към римляните 5:7

Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, Който умря за нас.“ Първото послание на апостол Павел към солунците 5:9

 

Божият Син принесе Себе Си в жертва за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие

 

В  края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва.“ Посланието към евреите 9:26


Нашият Господ Исус Христос даде Себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят, според волята на нашия Бог и Отец.“ Посланието на апостол Павел към галатяните 1:4


Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.“ Посланието на апостол Павел към Тит 2:14


Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с Чиято рана вие оздравяхте.“ Първото послание на апостол Петър 2:24


Като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист.“ Първото послание на апостол Петър 1:18-19

 

Божият Син беше погребан и остана  под властта на смъртта до третия ден

Исус разказа:

„Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Йона. Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. Светото евангелие от Матей 12:39-40


„И когато изпълниха всичко, що бе писано за Него, снеха Го от дървото и положиха Го в гроб.“ Деяния на апостолите 13:29

 

 „Когато вече се свечери, то понеже беше приготвителен ден, сиреч срещу събота, дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство и осмели се да влезе при Пилат, и да поиска Исусовото тяло.

А Пилат се почуди дали е вече умрял, и като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв. И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Йосиф. И той купи плащаница и като го сне, обви го в плащаницата, и положи го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата.

А Мария Магдалина и Мария Йосиевата майка гледаха где го полагаха.“ Светото евангелие от Марк 15:43-47

 

Пророчеството на Исая:

„И определиха гроба Му между злодеите, но по смъртта Му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата Му.

Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде Го на печал. Когато направиш душата Му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните Си, и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.

Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити. Праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, и Той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще Му определя дял между великите, и Той ще раздели корист със силните, защото изложи душата Си на смърт и към престъпници биде причислен, и защото взе на Себе Си греховете на мнозина и ходатайствува за престъпниците.“ Исая 53:9-12

 

По-подробна информация за разпятието на Христос може да прочетете в публикацията ми Разпнатият Божи Син.

 

Използваните библейски цитати са от: https://biblia.bg/

Цитиран е преводът от 1940 г.

39 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page