top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Прославеният Божи Син

„Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име, така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.“

Посланието на апостол Павел към филипяните 2:5-11

 

В какво се състои прославата на Божия Син?

Прославата на Божия Син се състои в Неговото възкръсване от мъртвите на третия ден, във възнасянето Му на небето, в това, че седна отдясно на Отца, както и в повторното Му идване, за да съди света.

 

Божият Син възкръсна от мъртвите

„Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от Отца Си.“

Исус Христос

Светото евангелие от Йоан 10:17-18

 

Христос, без да види изтление в смъртта, със същото тяло, с което бе страдал и с присъщите му основни особености, но безсмъртно и лишено от обичайните немощи, характерни за този живот, и в действително единение с душата Си, възкръсна от мъртвите на третия ден посредством Своята собствена сила и изяви Себе Си като Божия Син.

„По Дух на светост беше със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите.“ Посланието на апостол Павел към римляните 1:4

 

 „А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. И намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло. И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята, а мъжете им рекоха:

Защо търсите живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат и в третия ден да възкръсне“.

И спомниха си думите Му.

И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всичките други...

... И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им:

Мир вам!“

А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух.

И Той им рече:

 „Защо се смущавате? И защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз, същият. Попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам“.

И като рече това, показа им ръцете и нозете Си. Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече:

„Имате ли тук нещо за ядене?“

И дадоха Му част от печена риба [и меден сок]. И взе та яде пред тях. И рече им:

Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Мойсеевия закон, в пророците и в псалмите“.

Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И рече им:

 „Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това“. Светото евангелие от Лука 24:1-9, 36-48


„Знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма вече власт над Него. Защото смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги, а животът, който живее, живее го за Бога.“ Посланието на апостол Павел към римляните 6:9-10


В Откровението, дадено на апостол Йоан, Исус заявява:

„... Аз съм първият и последният, и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове, и имам ключовете на смъртта и на ада.“  Откровението на Йоан 1:17-18

 

Божият Син се възнесе на небето

В продължение на четиридесет дни след  възкресението Си, Исус често се явяваше и разговаряше с апостолите по въпроси, свързани с Божието царство и им поръча да проповядват благовестието на всички народи.

„И рече им:

Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.“ Светото евангелие от Марк 16:15-16

Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал, и ето Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин.“

Светото евангелие от Матей 28:18-20

 

На четиридесетия ден след възкресението Си, в човешко естество и като Глава на вярващите в Него, победил враговете, Христос бе прославен като Той видимо се възнесе в най-висшето небе, за да получи дарове за хората, да насочи обичта ни натам и да подготви място за нас, там където е и самият Той, и където ще остане до повторното Си идване в края на света.

 

„И тъй, веднъж, като се събраха, те Го питаха, казвайки:

„Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството?“

 Той им рече:

„Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“

И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го прие от погледа им.

И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха:

„Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето“. Деяния на апостолите 1:6-11

 

Божият Син е отдясно на Бог Отец и е превъзвишен над всичко и над всички

„И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.“ Светото евангелие от Марк 16:19


 „Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и на Него се покориха ангели, власти и сили.“ Първото послание на апостол Петър 3:22

 

Като Богочовек, Исус Христос бе въздигнат до най-висшето благоволение на Бог Отец с цялата пълнота от радост, слава и власт над всяко нещо на небето и земята.

 

Бог, Който при разни частични съобщения и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете, Който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо, и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.“ Посланието към евреите 1:1-4


„... Бог го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име, така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.“

Посланието на апостол Павел към филипяните 2:9-11

 

„Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всичките светии, непрестанно благодаря Богу за вас, и ви споменавам в молитвите си.  Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите – сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ, с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.“ Посланието на апостол Павел към ефесяните 1:15-23

 

Божият Син ще бъде прославен и при повторното Му идване на земята

При повторното Му идване да съди света Христос ще бъде прославен в това, че Той, несправедливо обвинен и осъден от нечестиви хора, ще се завърне в последния ден с велика мощ, изявявайки напълно Своята слава и славата на Своя Отец, с всичките Си свети ангели, с вик и глас на архангел и тръбен звук, за да съди света справедливо.

Божият Син разказа за Своето славно завръщане:

Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели и тогава ще въздаде всекиму според делата му.“ Светото евангелие от Матей 16:27


„Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.

А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син, и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.... А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, докогато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

Тогава двама ще бъдат на полето: единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата: едната се взема, а другата се оставя.

Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.

Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си, за да им дава храна на време?

Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот. Но, ако оня слуга е зъл и каже в сърцето си: „господарят ми се забави“, и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците, господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите: там ще бъде плач и скърцане със зъби.“ Светото евангелие от Матей 24:27-31, 36-51

 

А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него всичките народи, и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите, и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.

Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна:

Дойдете вие, благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте, ожаднях и Ме напоихте, странник бях и Ме прибрахте, гол бях и Ме облякохте, болен бях и Ме посетихте, в тъмница бях и Ме споходихте“.

Тогава праведните в отговор ще Му кажат:

„Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме или жаден и Те напоихме? И кога Те видяхме странник и Те прибрахме или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?“.

А Царят в отговор ще им рече:

„Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили“.

Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна:

„Идете си от Мене, вие, проклети във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте, ожаднях и не Ме напоихте, странник бях и не Ме облякохте, болен и в тъмница бях и не Ме посетихте“.

Тогава и те в отговор ще кажат: „Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?“.

Тогава в отговор ще им рече:

„Истина ви казвам: понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили“.

И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.“ Светото евангелие от Матей 25:31-46

 

Велики и чудесни са Твоите дела, Господи, Боже Всемогъщи, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свет. Понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби.“ Откровението на Йоан 15:3-4


Беклемето

Използваните библейски цитати са от: https://biblia.bg/

Цитиран е преводът от 1940 г.

17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page