top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Исус – бебето във витлеемската ясла (част 1)

В ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.

И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем (понеже той беше от дома и рода Давидов), за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните ѝ да роди.

И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.


Светото евангелие от Лука 2:1-7

 

Девет месеца по-рано Ангел Гавриил извести на дева Мария, че детето, което ще зачене по свръхестествен начин и ще роди, е Божият Син.

 

Исус е Божият Син

 

Ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, каза:


"Здравей, благодатна! Господ е с тебе!

Благословена си ти между жените!"

 

А тя много се смути от думите му и си размишляваше какъв ли ще е този поздрав. 


И ангелът каза:


 "Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш Син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид. Ще царува над Якововия дом до века и царството Му не ще има край."


А Мария каза на ангела:


 "Как ще стане това, тъй като мъж не познавам?"


И ангелът отговори:


"Светият Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени, за туй и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син."


Светото евангелие от Лука 1:26-35 


Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона.


Послание на апостол Павел към Галатяни 4:4


Исус е Бог Син – втората Личност на Светата Троица (Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух).


При кръщението на Исус от Йоан Кръстител в река ЙорданБог се изяви в Своето Триединство. Светият Дух слезе като гълъб върху Исус, а Бог Отец провъзгласи, че Исус е Неговият Син:


И като се кръсти Исус, веднага излезе от водата. И ето, отвориха Му се небесата и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него.


И ето глас от небесата, който казваше:


"Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение".


Светото евангелие от Матей 3:16-17


Преобразяването на Исус пред трима от учениците Му отново ни разкрива Неговото Божествено естество.


Исус взема Петър, Яков и брат му Йоан и ги завежда на една висока планина насаме. И преобрази се пред тях. Лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.

И ето явиха им се Моисей и Илия, които разговаряха с Него.


И Петър проговори, казвайки на Исус:


 "Господи, добре е да сме тука. Ако искаш, аз ще направя тука три скинии (шатри):

за Тебе една, за Моисей една и една за Илия."


А когато той още говореше, ето светъл облак ги засени. И ето от облака глас, който каза:


"Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. Него слушайте."


Светото евангелие от Матей 17:1-5


В своето второ послание апостол Петър разказва за същото събитие:


Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас:


"Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение."


Този глас чухме самите ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина.


Второ послание на апостол Петър 1:16-18


Исус заяви:


Аз и Отец едно сме...


...На Този, Когото Бог освети и прати на света, казвате ли, богохулстваш, защото рекох:


"Аз съм Божий Син"?


Ако не върша делата на Отца Си, недейте Ми вярва, но ако ги върша, то, макар да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мене и Аз в Отца.


Светото евангелие от Йоан 10:30, 36-38


Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене, или пък вярвайте Ме поради самите дела.


Светото евангелие от Йоан 14:11


Апостол Павел пише:


Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството.


Посланието на апостол Павел към колосяните 2:9


Когато Исус издъхна на кръста, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град и се явиха на мнозина). А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, уплашиха се твърде много и казаха:


"Наистина този беше Син на Бога."


Светото евангелие от Матей 27:51-54


Апостол Павел пише в посланието си към римляните:


Синът Му, нашият Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство, а по Дух на святост беше със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите.


Послание на апостол Павел към Римляни 1:3-4


След възкресението Си, Исус в продължение на 40 дни се явява на Своите ученици и разговаря с тях.


 Исус се приближи към тях и им говори, казвайки:


 "Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин."


Светото евангелие от Матей 28:18-20


Апостол Йоан пише в първото си послание:


Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога.


Първото послание на апостол Йоан 4:15


Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот.


Първото послание на апостол Йоан 5:20 

 

Исус е Божието Слово, чрез което бе създадено всичко

 

Около 700 години преди раждането на Исус пророк Михей записва пророчество от Бог:


А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, от тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.


Книгата на пророк Михей 5:2


Апостол Йоан пише в своето евангелие:


В началото бе Словото и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е станало...


И Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.


Светото евангелие от Йоан 1:1-3,14


Исус се роди във Витлеем като бебе, но Неговото съществуване не започна с Неговото раждане, защото Той съществува във вечността, Той е Единородният от Отца!


Никой, кога да е, не е видял Бога.

Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.


Светото евангелие от Йоан 1:18 

 

Апостол Павел пише:


Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява.


Послание на Павел към Колосяните 1:15-17


Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.


Посланието на апостол Павел към филипяните 2:6-7

 

Исус е обещаният от Бог пророк

 

В Стария завет Бог обеща на Мойсей:


Аз ще им въздигна сред братята им пророк, както съм въздигнал тебе, и ще поставя думите Си в устата му и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам. А който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое Име, Аз ще искам отговор от него.


Второзаконие 18:18-19


От книгите на Новия завет разбираме, че Исус е обещаният пророк, чрез Когото Бог ни говори и ни разкрива волята Си.


Бог, Който при разни частични съобщения и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете, Който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо.


Посланието към евреите 1:1-3


Исус обясни:


Аз от Себе Си не говорих, но Отец, Който Ме прати, Той Ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря. И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец.


Светото евангелие от Йоан 12:49-50


Учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.


Светото евангелие от Йоан 14:24


В Своята първосвещеническа молитва, преди да бъде предаден и разпнат, Исус се помоли на Бог Отец:


Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово. Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе, защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях и те ги приеха и наистина знаят, че от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил...

Аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него...


Освети ги чрез истината!


Твоето Слово е истина!


Светото евангелие от Йоан 17:6-8,14,17 

 

Исус е Христос (Месия, Помазаник)

 

В Стария завет се предсказва за идването на Месия, изпратен от Бог.


Старият завет е написан предимно на староеврейски език и само някои части са написани на арамейски, а Новият завет е написан на койне (древногръцки език).


Оригиналната староеврейска дума е Машиях.


Първият библейски превод е направен през 250 години преди Христос, когато Старият завет е бил преведен на древногръцки език. Този превод се нарича Септуагинта. При превеждането на думата Машиях преводачите използвали древногръцката дума Χριστός (Христос). Думата произлиза от корена хрио, което означава помазвам церемониално с масло.


На български език Старият завет се превежда от оригиналния староеврейски език, а Новият завет се превежда от древногръцки език.


На български език староеврейската дума  Машиях се превежда като  Помазаник или се транслитерира като Месия.


Авторите на Новия завет използвали думата Χριστός за Божия Помазаник, която на български се транслитерира като Христос.


В Стария завет се разказва, че само еврейските царе, свещеници и пророци били помазвани.


Помазанието било извършвано на церемония, при която върху главата им поставяли миро.


В Новия Завет не се споменава Исус да е приел външно помазание. Помазанието, за което пророците и апостолите говорят, е духовно, свръхестествено – чрез Светия Дух.


И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. И подадоха Му книгата на пророк Исаия и Той, като отвори книгата, намери мястото, дето бе писано:


"Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати Ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година".


И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в Него. И почна да им казва:


"Днес се изпълни това писание във вашите уши".


Светото евангелие от Лука 4:16-21


При разговора си със самарянката Исус ѝ разкри, че Той е Христос:


Казва Му жената:


"Зная, че ще дойде Месия (който се нарича Христос). Той, когато дойде, ще ни яви всичко".


Казва ѝ Исус:


"Аз, Който се разговарям с тебе, съм Месия."


Светото евангелие от Йоан 4:25-26


А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците Си, казвайки:


"Според както казват хората, Човешкият Син Кой е?".


А те рекоха:


"Едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък – Илия, а други – Еремия или един от пророците".


Казва им:


"Но според както вие казвате, Кой съм Аз?".


Симон Петър в отговор рече:


"Ти си Христос, Син на живия Бог".


Исус в отговор му каза:


"Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата"...


Тогава заръча на учениците, никому да не казват, че Той е [Исус] Христос.


Светото евангелие от Матей 16:13-17, 20


При разпита от първосвещеника, Исус отново потвърди, че Той е Христос:


Първосвещеникът пак Го попита, като Му каза:


"Ти ли си Христос, Син на Благословения?"


А Исус рече:


"Аз съм. И ще видите Човешкия Син седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци."


Светото евангелие от Марк 14:61-62


В Стария завет е пророкувано:


Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия Помазаник...


Псалми 2:2


В Новия завет четем за изпълнение на пророчеството:


Защото наистина и Ирод, и Понтийски Пилат, с езичниците и Израилевите люде, се събраха в тоя град против Твоя свет Служител Исуса, Когото си помазал, за да извършат всичко, що Твоята ръка и Твоята воля са определили да стане.


Деяния на апостолите 4:27-28


А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.


Светото евангелие от Йоан 20:30-31


Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога, и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.


Първото послание на Йоан 5:1


Цъфнала розова камелия

100 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page