top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Исус – бебето във витлеемската ясла (част 4)

Актуализирано: 23.12.2023 г.

След възкресението Си Исус каза на учениците Си:


Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.


Светото евангелие от Матей 28:18 

 

Исус е Господ

 

Исус, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име, така че в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.


Послание на апостол Павел към Филипяните 2:6-11


Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.


Посланието на апостол Павел към римляните 10:9-10


За нас има само един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко и ние чрез Него.


Първото послание на апостол Павел към коринтяните 8:6 

 

Исус е Съдията на вселената

 

Бог, прочее, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил, за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.


Деяния на апостолите 17:30-31


Защото Христос затова умря и оживя – да господства и над мъртвите, и над живите.


И тъй, ти защо съдиш брат си?


А пък ти защо презираш брата си?


Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.


Защото е писано:


"Заклевам се в живота Си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред Мене и всеки език ще славослови Бога".


И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.


Послание на апостол Павел към Римляните 14:9-12


И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд.


Посланието към евреите 8:27


Исус каза:


Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди:

Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.


Светото евангелие от Йоан 12:48


Който вярва в Него, не е осъден.

Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.


Светото евангелие от Йоан 3:18


Защото нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички, за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят, ще живеят. Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син. Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.


Светото евангелие от Йоан 5:22-29


И всичките църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му.


Откровение на Йоан 2:23


Апостол Павел пише:


Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.


Второто послание на апостол Павел към коринтяните 5:10 

 

Апостолите бяха свидетели на служението, страданията, разпятието, смъртта, възкресението и възнесението на Исус Христос. Те познаха истината и я проповядваха:


И ние сме свидетели на всичко, което извърши Той, и в Юдейската земя, и в Ерусалим. Когото и убиха, като Го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се яви, не на всичките хора, а на нас, предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите. И заръча ни да проповядваме на хората и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите. За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си.


Деяния на апостолите 10:38-43 

 

Исус е вечният цар

 

Почти 1000 години преди раждането на Исус, Бог обеща на цар Давид, че ще издигне негов наследник, Чийто престол ще утвърди завинаги:


Когато настъпи краят на дните ти и ти отидеш при своите предци, ще въздигна след тебе твой наследник, който ще бъде един от синовете ти и ще утвърдя неговото царство. Той ще Ми съгради дом и Аз ще утвърдя престола му за вечни времена. Аз ще му бъда Отец и той ще Ми бъде син и няма да отнема милостта Си от него, както я отнех от онзи, който беше преди тебе, ще го утвърдя в Своя дом и в Своето царство за вечни времена, и престолът му ще бъде завинаги непоклатим.


Първа книга на Летописите 17:11-14


Ангел Гавраил съобщи благата вест на дева Мария, че Исус, когото ще зачене по свръхестествен начин и ще роди, е обещаният наследник на цар Давид, който ще царува вечно.  


И ангелът каза:


"Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш Син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на Всевишния и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид. Ще царува над Якововия дом до века и царството Му няма да има край."


Светото евангелие от Лука 1:30-33


Когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха:


"Где е Юдейският цар, който се е родил?

Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним."


Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше къде трябваше да се роди Христос, а те му казаха: 


"Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка:


"И ти, Витлееме, земьо Юдова, никак не си най-малък между Юдовите началства, защото от тебе ще произлезе Вожд, Който ще бъде пастир на Моя народ Израил."


Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е появила звездата, и като ги изпрати във Витлеем, каза им:


"Идете, разпитайте внимателно за детето, и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня."


 А те, като изслушаха царя, тръгнаха си.


И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше детето.


Като видяха звездата, зарадваха се твърде много, и като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха, и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове – злато, ливан и смирна.


Светото евангелие от Матей 2: 1-11


Исус започна да проповядва, казвайки: "Покайте се, защото наближи небесното царство."


Светото евангелие от Матей 4:17


Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.


Светото евангелие от Матей 9:35


И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършекът.


Светото евангелие от Матей 24:14


По време на разпита на Исус, Пилат Понтийски – прокуратор на римската провинция Юдея, го попита:


"Ти, юдейски цар ли си?"


 Исус отговори:


"От себе си ли казваш това или други са ти говорили за Мене?"


 Пилат отговори:


"Че аз юдеин ли съм?

Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мене.

Какво си сторил?"


Исус отговори:


"Моето царство не е от този свят.

Ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите.

А сега царството Ми не е оттук."


Затова Пилат Му каза:


"Тогава, Ти, цар ли си?"


 Исус отговори:


"Ти право казваш, защото Аз съм цар."


Светото евангелие от Йоан 18:33-37 

 

При първото Си идване на земята, Вечният цар беше отхвърлен, бит, измъчван, презрян, поруган и разпънат на кръст.


Исус разказа за Своето славно завръщане като триумфиращ цар:


А когато дойде Човешкият Син в славата Си и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него всичките народи и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите  и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата. 

 Тогава царят ще рече на тези, които са от дясната Му страна:


"Елате, вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света, защото огладнях и Ме нахранихте, ожаднях и Ме напоихте, странник бях и Ме прибрахте, гол бях и Ме облякохте, болен бях и Ме посетите, в тъмница бях и Ме споходихте."


Тогава праведните в отговор ще Му кажат:


"Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме или жаден и Те напоихте? И кога Те видяхме странник и Те прибрахме или гол и Те облякохте? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?"


А Царят в отговор ще им рече:


"Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили."


 Тогава ще рече и на тези, които са от лявата Му страна:


"Идете си от Мене, вие, проклети във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте, ожаднях и не Ме напоихте, странник бях и не Ме облякохте, болен и в тъмница бях и не Ме посетихте."


 Тогава и те в отговор ще кажат:


"Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?"


Тогава в отговор ще им рече:


Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на нито един от тези най-скромните, нито на Мене сте го направили. И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.


Светото евангелие от Матей 25:31-46


И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ: там ще бъде плач и скърцане със зъби.


Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си.


Който има уши [да слуша], нека слуша.


Светото евангелие от Матей 13:40-43


Аз, Исус, изпратих ангела Си, за да ви засвидетелства това за църквите.

Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.


Откровение на Йоан 22:16


На вечния цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове.

Амин.


Първото послание на апостол Павел към Тимотей 1:15


Изгрев край "Василико"

90 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page