top of page
  • Снимка на автораStefan Ivanov

Исус – бебето във витлеемската ясла (част 3)

Около 700 години преди раждането на Исус пророк Исая пророкува:


Защото ни се роди Дете, Син ни се даде.

И управлението ще бъде на рамото Му.

И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа, чрез правосъдие и чрез правда, от сега и завинаги. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.


Исая 9:6-7

 

Исус е Князът на мира

 

Исус се роди, за да ни примири с Бог, понасяйки вместо нас Божия гняв и Божието наказание за нашите грехове.


Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота и чрез Него да примири всичко със Себе Си – и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни.


Посланието на апостол Павел към Колосяните 1:19-22


И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.


Посланието на апостол Павел към Римляните 5:1


Всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исус] Христос и даде на нас да служим за примирение, т.е., че Бог в Христос примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението.

И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява: молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.


Второто послание на апостол Павел към Коринтяните 5:18-20


А сам Бог на мира да ви освети напълно и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.


Първото послание на апостол Павел към Солунците 5:23

 

Исус е единственият посредник (ходатаят) между Бог и хората

 

Бог, нашият Спасител, иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.

Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички.


Първото послание на апостол Павел към Тимотей 2:4-6


Кой ще обвини Божиите избрани?

Бог ли, Който ги оправдава?

Кой е онзи, който ще ги осъжда?

Христос Исус ли, Който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога и Който ходатайства за нас?


Посланието на апостол Павел към Римляните 8:33-34


Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.


Посланието към евреите 7:25 

 

Исус е пътят и истината, и животът

 

Исус му казва:


"Аз съм пътят и истината, и животът.

Никой не идва при Отца освен чрез Мене."


Светото евангелие от Йоан 14:6


Исус Христос е единственият път за спасение!


Чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.


Деяния на апостолите 4:12


Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи:


"Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни."


Отговориха Му:


"Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги, как казваш Ти:


"Ще станете свободни".


Исус им отговори:


"Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома, синът остава вечно. Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни."


Светото евангелие от Йоан 8:31-36


По време на разпита от Пилат, Исус заяви:


Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината.

Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.


Светото евангелие от Йоан 18:37 

 

Исус е възкресението и животът

 

Исус ѝ рече:


"Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее."


Светото евангелие от Йоан 11:25


Защото това е волята на Отца Ми:


всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден...


Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, има вечен живот.


Светото евангелие от Йоан 6:40, 47


Исус вдигна очите си към небето и рече:


Отче настана часът. Прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти, според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал. А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог и Исуса Христа, Когото си изпратил.


Светото евангелие от Йоан 17:1-3


Йоан Кръстител свидетелства за Исус:


Който вярва в Сина, има вечен живот, а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.


Светото евангелие от Йоан 3:36 

 

Апостол Йоан пише в своето първо послание:


Защото това, което Бог заявява, е това, че Той е свидетелствал за Сина Си. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствал за Сина Си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. 

Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].


Първото послание на апостол Йоан 5:9-13

 

Исус е вратата към рая

 

Исус каза за Себе си:


Аз съм вратата. През Мене, ако влезе някой, ще бъде спасен.


Светото евангелие от Йоан 10:9


Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са онези, които ги намират.

Не всеки, който Ми казва:

"Господи! Господи!", ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.


Светото евангелие от Матей 7:13-14  

 

Исус е светлината на света

 

Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене.


Светото евангелие от Йоан 12:46


Исус пак им говори, казвайки:


"Аз съм светлината на света.

Който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота."


Светото евангелие от Йоан 8:12


В Него бе животът и животът бе светлина на хората.

И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана.


Светото евангелие от Йоан 1:4-5


И ето какво е осъждението: светлината дойде на света и хората обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му, но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.


Светото евангелие от Йоан 3:19-21 

 

Исус е хлябът на живота

 

Исус проповядва:


Аз съм хлябът на живота.


Който дойде при Мене, никак няма да огладнее, и който вярва в Мене, никак няма да ожаднее...


Аз съм хлябът на живота.


Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха.

Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре.


Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето.

Ако яде някой от този хляб, ще живее вовеки.


Да, и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света...

Както живият Отец Ме е пратил и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене.

Този е хлябът, който слезе от небето.

Онзи, който се храни с този хляб, ще живее вовеки, а не както бащите ви ядоха и измряха.


Светото евангелие от Йоан 6:35,48-51, 57-58

 

Исус е лозата

 

Аз съм истинската лоза и Отец ми е земеделецът.


Аз съм лозата, вие сте пръчките.


Който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод, защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.

Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва и събират ги, та ги хвърлят в огъня и те изгарят.


Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.


В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод и така ще бъдете Мои ученици.


Светото евангелие от Йоан 15:1-8 

 

Исус е добрият пастир

 

Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете...


Аз съм добрият пастир и познавам Моите, и Моите Мене познават, също както Отец познава Мене и Аз познавам Отца, и Аз давам живота Си за овцете. И други овце имам, които не са от тази кошара и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа Ми и ще станат едно стадо с един пастир...


Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам и те Ме следват.

И Аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.


Аз и Отец едно сме.


Светото евангелие от Йоан 10:11, 14-16,28-30

 

Исус е първият и последният, началото и краят

 

Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият…


Аз съм първият и последният, и живият.


Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада.


Откровение на Йоан 1:8, 17-18


Аз съм Алфа и Омега, началото и краят.


На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.


Откровение на Йоан 21:6


Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят.


Откровение на Йоан 22:13


Път насред зелени ливади

88 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page